Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie rozbiórek budynków Nadleśnictwa Toruń

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„wykonanie rozbiórek budynków Nadleśnictwa Toruń"

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Część I:

Rozbiórka budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Płutowo.

Zadanie polega na rozbiórce budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz zabezpieczenie drugiego budynku niepodlegającego rozbiórce poprzez zaizolowanie termiczne ściany odkrytej po rozbiórce, oraz wzmocnienie krokwi.

Część II:

Rozbiórka budynku portierni w siedzibie Nadleśnictwa Toruń

 87-100 Toruń ul. Polna 34/38 Dz. Nr 41/2 Obręb 39

Charakterystyka obiektu:

Wymiary: 999 cm x 650 cm

Powierzchnia zabudowy: 64,93 m2

Wysokość: 3,80 m

Część III:

Rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, usytuowanych na terenie posesji przy ul.

Morwowej 27/29 w Toruniu

3. Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2015r.

4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

87-100 Toruń ul. Polna 34/38 – pani Krystyna Bilska tel. 606-931-999

5. Kryteria wyboru ofert – 100% cena.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy  i uwzględniać powinna wszystkie koszty i składniki związane całym zakresem przedmiotu zamówienia

6. Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia  22.09.2015 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 204 na I piętrze  w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń

„Wykonanie rozbiórek budynków N-ctwa Toruń"

Nie otwierać przed dniem 22.09.2015 r, do godz. 9:30