Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Toruń zlokalizowana jest na działce 41/2 obr. 39 Toruń na ul Polnej 34 na terenie administracyjnym miasta Torunia. Przedmiotowy teren od północy ogranicza istniejąca ulica Polna, natomiast od południa wschodu i zachodu ograniczają działki budowlane – prywatne. Dostęp działki do lokalnej drogi miejskiej odbywa się poprzez istniejący wjazd w części północnej.

Budynek siedziby jak i pozostałe budynki magazynowe pochodzą z lat 70-tych XX .
W obecnej chwili trwają prace budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy obecnej siedziby Nadleśnictwa Toruń. Remontowana część obiektu jest podpiwniczona, oraz posiada trzy kondygnacje nad częścią piwniczną. Opisywany obiekt wchodzi w skład kompleksu budynków Nadleśnictwa Toruń. Wysokość części remontowanej od terenu do okapu wynosi 13.16, części rozbudowanej 6.46m. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Przy nadleśnictwie przewidziano 41 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku nadleśnictwa odbywać się będzie poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzony do drzwi wejściowych przesuwnych automatycznie.

Drzwi oraz przejścia w budynku posiadają wymagane prawem parametry, min. 90 cm szerokości – możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych. Drzwi oraz przejścia nie posiadają progów.

Przy klatce schodowej zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych. Na parterze przewidziana jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Godziny, w których obiekt jest dostępny to 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Budynek nie jest wyposażony w szczególne oznaczenia oraz systemy dźwiękowe, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się wyłącznie jeżykiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W sytuacji konieczności wstępu np. z psem przewodnikiem, budynek będzie udostępniony. W przypadku konieczności zapewnienia wsparcia tłumacza (na miejscu lub on-line) możliwe jest to po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby – termin min. 3 dni wcześniej.

Szczegóły oraz ustalanie terminów spotkań, w celu załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia, należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 56 623 30 31 lub/i mailowo: torun@torun.lasy.gov.pl