Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz Decyzji nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania procedury sprzedaży środków trwałych

Nadleśnictwo Toruń ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż środków trwałych:


1. Pług aktywny jedno talerzowy P1T nr inwent. 590-00420, rok zakupu 1998, stan dostateczny, cena wywoławcza 11800 zł

Ekspertyza stanowi załącznik nr 1, do niniejszego ogłoszenia

Środki trwałe z poz. 1 można oglądać w dni robocze w terminie od 06.05.2024 r. do 15.05.2024 r. w godz. 8:00 - 14:00 w Leśniczówce Gutowo 87-134 Zławieś Wielka Pędzewo 71- po uprzednim uzgodnieniu z komórką ds. administracyjnych Tomasz Lisewski tel. 735-179-290

Nadleśnictwo Toruń żąda wniesienia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.

Poz. 1 (1180 zł: tysiąc sto osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wnieść na konto Nadleśnictwa Toruń PKO BP SA 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383 w terminie do dnia 16.05.2024 r.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg na sprzedaż środka trwałego" w siedzibie Nadleśnictwa Toruń ul. Polna 34/38 87-100 Toruń – w sekretariacie w terminie do dnia 17.05.2024 r. do godz. 09:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej minimum cenie wywoławczej oraz gdy oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zakupu przedmiotu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadium złożone przez innych uczestników podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Toruń w dniu 17.05.2024 r. o godz. 9:30 w Sali Narad
Nadleśnictwo Toruń

Ustala się okres 14 dni roboczych na związanie oferenta ofertą, licząc od dnia otwarcia ofert.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, podpis,
2) oferowaną cenę nabycia za środek trwały (cyfrowo i słownie), nie niższą niż cena wywoławcza.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi licytacji oraz prawo do:
- odwołania przetargu,
- uznania, że przetarg nie dał wyniku,
- zawieszenia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Warunkiem ważności postępowania przetargowego i wyboru oferenta przez komisję przetargową jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń.

Oferentom nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym.

Przedmiot przetargu zostanie wydany po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu.