Lista aktualności Lista aktualności

O Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Toruń

Nadleśnictwo Toruń w obecnych granicach rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1993 r. Po przeprowadzeniu wielokrotnych reorganizacji jednostek zarządzających Lasami Państwowymi i zmian własnościowych gruntów leśnych doprowadzono do obecnego stanu powierzchniowego gruntów Nadleśnictwa Toruń, który nadal podlega przekształceniom własnościowym w wyniku odzyskiwania lasów przez byłych właścicieli.

Obszar nadleśnictwa położony jest w centralnej części województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomiędzy miastami: Toruń, Bydgoszcz, Chełmno i Chełmża. Terytorialny zasięg działania obejmuje teren 4 powiatów i 10 gmin.

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 14486,90 ha.      

Gospodarkę leśną prowadzi na terenie dziewięciu leśnictw oraz szkółki leśnej.

Lasy Nadleśnictwa w niewielkim stopniu są zróżnicowane pod względem żyzności siedlisk jak i bogactwa gatunkowego drzewostanów.

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Toruń jest sosna pospolita, która zajmuje 84,8% powierzchni. Pozostałą część areału zajmują: dąb, brzoza, olsza, buk i nad rzeką Wisłą topola.

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania jednostki realizowano Plany Urządzenia Lasu w zakresie podstawowych zadań gospodarczych obejmujących użytkowanie, hodowlę i ochronę lasu oraz walkę z pożarami czy zaśmiecaniem, jak i szerokie udostępnianie lasów podmiejskich społeczeństwu dla potrzeb rekreacji. Dużym wyzwaniem dla toruńskich leśników, wobec istniejących przeciętnych warunków glebowych i niskiej jej wilgotności, jest praca na rzecz wzbogacania bioróżnorodności litych drzewostanów sosnowych występujących na eolicznych glebach wytworzonych w pradolinie Wisły.  

Nadleśnictwo Toruń popiera w swej działalności system certyfikacji lasów PEFC oraz przestrzega ich zasad. 

Pracownicy Służby Leśnej realizują cele w zakresie promocji działalności i produktów Lasów Państwowych oraz edukacji przyrodniczo-leśnej poprzez upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i umacnianiu zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Są to działania zgodne z obecnymi potrzebami i oczekiwaniami wielu grup i środowisk społecznych. Działalność ta, prowadzona jest w punktach i na ścieżkach edukacyjnych, w szkołach i na spotkaniach z uczniami i nauczycielami w ciekawych miejscach na terenie nadleśnictwa. Szczególną rolę w zakresie kształtowania wszechstronnie rozumianego rozwoju społeczeństwa odgrywa współpraca nadleśnictwa z Leśną Szkołą na Barbarce realizującą programy kulturotwórcze, edukacyjne i turystyczne dla mieszkańców Toruniai okolic.

 

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są różnorodne, ciekawe formy ochrony przyrody, z których za najważniejsze należy uznać: siedem rezerwatów przyrody, sieć obszarów Natura 2000, zespół parków krajobrazowych i obszar chronionego krajobrazu, wiele pomników przyrody i użytków ekologicznych. 

Należy pamiętać, że leśnicy, oprócz realizacji rozległych funkcji społecznych lasów, są źródłem powstawania dochodów finansowych i podatków w wyniku pozyskiwania jednego z najbardziej uniwersalnych, odnawialnych surowców – drewna oraz innych produktów, usług i pożytków niedrzewnych. 

Obszary leśne Nadleśnictwa Toruń z urozmaiconą rzeźbą terenu, kryjące ślady historii sprzed tysiącleci oraz osobliwości przyrodnicze, położone w sąsiedztwie dużych miast są ciekawą ofertą aktywnego wypoczynku dla ich mieszkańców.