Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

na remont drogi w leśnictwie Kamieniec

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Remont drogi w leśnictwie Kamieniec"

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
    Zadanie polega na doprowadzeniu drogi do stanu wyjściowego, wymagające wykonanie następujących prac:
  • Profilowanie i oskardowanie,
  • Uzupełnianie wybojów,
  • Uzupełnienia konstrukcji podbudowy,
  • Uzupełnienia konstrukcji jezdni,
  • Zagęszczenia nawierzchni konstrukcji,
  • Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy
  • Odmulenie rowów
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa

 

UWAGA!

W dokumentacji projektowej zawarte są także informacje dot. drogi w leśnictwie Strzyżawa.

Przygotowując ofertę należy brać pod uwagę tylko część dot. drogi w leśnictwie Kamieniec.

2. Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2015r.

3. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

87-100 Toruń ul. Polna 34/38 – pani Krystyna Bilska tel. 606-931-999

 

4. Kryteria wyboru ofert – 100% cena.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy  i uwzględniać powinna wszystkie koszty i składniki związane całym zakresem przedmiotu zamówienia

 

5. Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 

6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia  08.10.2015 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 204 na I piętrze  w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

 

Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń

„Remont drogi w leśnictwie Kamieniec"

Nie otwierać przed dniem 08.10.2015 r, do godz. 9:30

/nazwa oferenta/