Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę tłucznia betonowego oraz kruszywa naturalnego, wapiennego

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę 1700 ton tłucznia betonowego  o frakcji od 0 mm- 63 mm oraz 225 ton kruszywa naturalnego, wapiennego o frakcjach od 0 mm- 63 mm z przeznaczeniem na remont dróg leśnych Odbiorcy w 2015r.

dost. wg tabeli

Lp.

Nazwa leśnictwa

Rodzaj materiału

Frakcja

Ilość
[t]

1

Gutowo

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

    0-63

 

0-63

225

 

25

2

Łysomice

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

3

Olek

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

5

Wrzosy

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

50

6

Janowo

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

7

Kamieniec

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

8

Raciniewo

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

9

Strzyżawa

Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

175

 

25

10

Wałdowo

tłuczeń betonowy

Kruszywo naturalne wapienne

0-63

 

0-63

225

 

25

11

Szkółka

tłuczeń betonowy

0-63

25

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość redukcji dostawy w jednych leśnictwach
i przesunięcie jej do innych w ramach tego samego obrębu.

Dostawa przedmiotu zamówienia bezpośrednio do leśnictw wraz z transportem
i rozładunkiem na wskazane miejsce i w zależności od bieżących potrzeb. Tłuczeń powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określony w art.10 ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), posiadać atesty i świadectwa jakości.

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy:

do 31 grudnia 2015 r.

4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Krystyna Bilska – sekretarz, tel. 56 623 330 31 wew. 37, e-mail: torun.s@torun.lasy.gov.pl

 

5. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%

 

6. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna zawierać:

6.1 nazwę firmy i adres składającego ofertę,

6.3 cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia,

6.4 termin ważności oferty

6.5 warunki płatności.

 

7. Miejsce i termin składania ofert:

ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 września 2015 roku, do godziny 9:00  w siedzibie Zamawiającego, adres 87-100 Toruń, ul. Polna 34/38, pokój nr 204 opisanej następująco:

Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń

„Dostawa tłucznia dla Nadleśnictwa Toruń"

Nie otwierać przed dniem 15.09.2015 r, do godz. 9:30