Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej  takie jak:
- naturalne zbiorniki wodne,
- kępy drzew i krzewów,
- bagna,
- torfowiska,
- wydmy,
- płaty  roślinności,
- starorzecza,
- wychodnie skalne,
- skarpy i kamieńce,
- siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 

Użytki ekologiczne nazwane zostały tak ze względu na swoją ekologiczną użyteczność. Dzięki odmienności środowiskowej są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt i przyczyniają się do wzbogacenia biocenozy leśnej danego obszaru.

 

 

Na terenie Nadlesnictwa Toruń znajduje się 144 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 153,27 ha.