Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej  takie jak:
- naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne,
- kępy drzew i krzewów,
- bagna,
- torfowiska,
- wydmy,
- płaty nie użytkowanej roślinności,
- starorzecza,
- wychodnie skalne,
- skarpy i kamieńce,
- siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
 

 

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy.
 

Użytki ekologiczne nazwane zostały tak ze względu na swoją ekologiczną użyteczność. Dzięki odmienności środowiskowej są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt i przyczyniają się do wzbogacenia biocenozy leśnej danego obszaru.

 

 Do niedawna bagna i wydmy były traktowane jako nieużytki. Często podejmowano próby ich zalesienia przez stosowanie pełnej, głębokiej orki oraz poddawano melioracjom.

Nadanie niewielkim obszarom naturalnego krajobrazu statusu użytków ekologicznych pozwoli na ochronę naturalnej dla nich, często unikatowej, fauny i flory i zabezpieczy przed przyszłymi niekorzystnymi działaniami, które mogłyby nastąpić na ich obszarze, gdyby nie zostały objęte ochroną.
 

 

Za użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Toruń zostały uznane w przeważającej większości bagna śródleśne, które bardzo często są zakrzaczone lub zadrzewione.
Wyodrębniono 149 obiektów:
- 147 bagien o łącznej powierzchni 129,28 ha,
- teren zapadliska - 0,56 ha,
- nieużytek z glinianką - 2,86 ha.

  
 

Ze względu na istnienie na terenie nadleśnictwa użytków rolnych, położonych w dolinie Wisły na terenach zalewowych, zostały zaprojektowane 3 dodatkowe użytki ekologiczne jedno bagno i dwie łąki o łącznej powierzchni 4,68ha.


(RW)