Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan Urządzania Lasu

Trwale zrównoważona gospodarka leśna  prowadzona przez Lasy Państwowe na gruntach Skarbu Państwa opiera się na Planie Urządzenia Lasu, kluczowym dokumencie regulującym gospodarowanie zasobami leśnymi w nadleśnictwach. Plan ten jest sporządzany na okres 10 lat przez specjalistyczne jednostki, takie jak Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL), zgodnie z obowiązującą Instrukcją Urządzenia Lasu (IUL), a następnie zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

W procesie przygotowywania planu przeprowadza się dokładną inwentaryzację i ocenę stanu lasu, uwzględniając strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe i inne istotne cechy. Plan urządzenia lasu integruje cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne, ustanawiając kompleksowe ramy dla działań na obszarach leśnych.

Zatwierdzony przez Ministra Środowiska Plan Urządzenia Lasu obejmuje:
 - opis lasów,

 - analizę gospodarki leśnej,

 - program ochrony przyrody

 - określenie zadań związanych z pozyskiwaniem drewna, zalesianiem, odnawianiem, pielęgnacją, ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej, takiej jak budynki i drogi.

Obowiązujący plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Toruń można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.