Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy, w myśl ustawy o lasach, obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

Utworzenie parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, której projekt wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo Radą Gminy oraz właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 

Na obszarze Nadleśnictwa Toruń znajduje się Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, w którego skład wchodzą trzy parki krajobrazowe: Chełmiński, Nadwiślański oraz Góry Łosiowe. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Toruń położony jest Chełmiński i Nadwiślański Park Krajobrazowy.

 

Powierzchnia ogólna Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (w Zespole Parków) wynosi 22336 ha, w tym w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa - 4660,52 ha oraz w stanie posiadania nadleśnictwa – 264,90 ha.

 

Park powołany został dla zachowania zróżnicowanego krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły z zachowanymi naturalnymi ekosystemami z mozaiką siedlisk łąkowych, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi. Dolina Wisły jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim.


Na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat przyrody Płutowo, rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie, a także obszary Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły (OSO), Solecka Dolina Wisły (OZW) oraz Zbocza Płutowskie (OZW)

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Powierzchnia ogólna Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (w Zespole Parków) wynosi 33306,50 ha, w tym w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa – 4267,75 (bez gruntów nadleśnictwa) oraz w stanie posiadania nadleśnictwa - 4676,64 ha.

Powołany w celu ochrony wartości krajobrazowych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły. Obejmuje tereny położone wzdłuż rzeki Wisły na lewym jej brzegu, a także w południowej części na brzegu prawym (tereny nadleśnictwa Toruń).

Obszar parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym zboczy doliny Wisły i terenów przyległych z wieloma typami ekosystemów: rozległej rzeki nizinnej z piaszczystymi i żwirowymi łachami, przylegającymi do brzegów łąkami starorzeczami, lasami łęgowymi, aktywnymi geologicznie zboczami i dolinkami erozyjnymi. Różnorodność typów siedlisk przyczynia się do bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego na terenie parku.
Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody Las Mariański, Linje, Reptowo, Wielka Kępa, a także obszary Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły (OSO), Solecka Dolina Wisły (OZW) oraz Linje (OZW).