Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Sieć Natura 2000 to projekt ekologiczny, który ma za zadanie zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemów

Sieć Natura 2000 to projekt ekologiczny, który ma za zadanie zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemów.

Określa on gatunki roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze, które wymagają specjalnej opieki.

Chroni się zarówno gatunki i siedliska rzadkie jak i te, które są najbardziej typowe dla danego obszaru. W ramach projektu prowadzi się tez monitoring obszarów nim objętych.

 

Tworzenie sieci obszarów Natura 2000 jest obowiązkiem każdego kraju należącego do Unii Europejskiej, a podstawą jej wyznaczenia jest waloryzacja przyrodnicza danego terenu.
16 maja 2005r. ukazało się rozporządzenie ministra środowiska określające typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie obszarów Natura 2000

 

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
- obszary specjalnej ochrony (OSO) ptaków
Dyrektywa ptasia:  o ochronie dziko żyjących ptaków, która przewiduje stworzenie obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi.

Ma ona polegać na ochronie zarówno najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody jak i najbardziej reprezentatywnych dla poszczególnych rejonów. Dla Polski jest to obszar alpejski i kontynentalny
- specjalne obszary ochrony (SOO) siedlisk
Dyrektywa siedliskowa:  o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory.

 

Na terenie Nadleśnictwa Toruń znajdują się projektowane następujące obszary Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków: Dolina Dolnej Wisły PLB040003
- Specjalne Obszary Ochrony (SOO) siedlisk: Solecka Dolina Wisły PLH040003 (492 ha na terenie leśnym nadleśnictwa) oraz Dybowska Dolina Wisły, położona poza lasami w obrębie granic administracyjnych nadleśnictwa.