Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu, w myśl ustawy o ochronie przyrody, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody.
 

 

Głównym celem ochrony takich obszarów jest zachowanie możliwie niezmienionej formy, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych dla różnej działalności człowieka, między innymi dla potrzeb turystyki i rekreacji.
 

Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. wyznaczono obszar chronionego krajobrazu „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej", który objął swym zasięgiem powierzchnię 11811,5 ha, zaś jego powierzchnia na terenie nadleśnictwa wynosi 6620 ha.

Ponad 50% powierzchni zajmują tereny leśne, resztę stanowią pola uprawne.

 

Charakterystyczną cechą obszaru jest bogata rzeźba terenu wynikająca z różnic poziomów. Przez tereny objęte ochrona przepływa Struga Łysomicka.

Drzewostany w  pradolinie Wisły są tworzone przez gatunki iglaste z dominującym udziałem sosny, natomiast w części zboczowej przeważają lasy liściaste.

Warto wspomnieć o występujących na tym terenie pomnikach przyrody nieożywionej w postaci czterech głazów narzutowych.

Przyrodniczą wartość terenu podnosi również znajdujący się tu rezerwat przyrody „Las Piwnicki".

 

(RW)