Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Toruń

Nadleśnictwo Toruń w obecnych granicach rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1993 r. Po przeprowadzeniu wielokrotnych reorganizacji jednostek zarządzających Lasami Państwowymi i zmian własnościowych gruntów leśnych doprowadzono do obecnego  stanu powierzchniowego gruntów Nadleśnictwa Toruń, który nadal podlega przekształceniom własnościowym w wyniku odzyskiwania lasów przez byłych właścicieli.

Obszar nadleśnictwa położony jest w centralnej części województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomiędzy miastami: Toruń, Bydgoszcz, Chełmno i Chełmża. Terytorialny zasięg działania  obejmuje teren 4 powiatów i 10 gmin.

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 14486,90 ha.      

Gospodarkę leśną prowadzi na terenie dziewięciu leśnictw oraz szkółki leśnej.

Lasy Nadleśnictwa w niewielkim stopniu są zróżnicowane pod względem żyzności siedlisk jak i bogactwa gatunkowego drzewostanów.

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Toruń jest sosna  pospolita, która zajmuje 84,8% powierzchni. Pozostałą część areału zajmują: dąb, brzoza, olsza, buk i nad rzeką Wisłą topola.

 W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania jednostki realizowano Plany Urządzenia Lasu w zakresie podstawowych zadań gospodarczych obejmujących użytkowanie, hodowlę i ochronę lasu oraz walkę
z pożarami czy zaśmiecaniem, jak i szerokie udostępnianie lasów podmiejskich społeczeństwu dla potrzeb rekreacji. Dużym wyzwaniem dla toruńskich leśników, wobec istniejących przeciętnych warunków glebowych i niskiej jej wilgotności, jest praca na rzecz wzbogacania bioróżnorodności litych drzewostanów sosnowych występujących na eolicznych glebach wytworzonych w pradolinie Wisły.  

Nadleśnictwo Toruń popiera w swej działalności system certyfikacji lasów PEFC  oraz przestrzega ich zasad. 

Pracownicy  Służby Leśnej realizują cele w zakresie promocji działalności i produktów Lasów Państwowych oraz edukacji przyrodniczo-leśnej poprzez upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i umacnianiu zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej.  Są to działania zgodne z obecnymi potrzebami i oczekiwaniami wielu grup i środowisk społecznych. Działalność ta, prowadzona jest w punktach i na ścieżkach edukacyjnych, w szkołach i na spotkaniach z uczniami i nauczycielami w ciekawych miejscach na terenie nadleśnictwa. Szczególną rolę w zakresie kształtowania wszechstronnie rozumianego rozwoju społeczeństwa odgrywa współpraca nadleśnictwa z Leśną Szkołą na Barbarce realizującą programy kulturotwórcze, edukacyjne i turystyczne dla mieszkańców Toruniai okolic.

  Zuwagi na sąsiedztwo dwóch dużych miast Torunia i Bydgoszczy, tereny lasów nadleśnictwa oplecione są siecią pieszych i rowerowych szlaków i ścieżek turystycznych wykorzystywanych licznie przez mieszkańców.

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są różnorodne, ciekawe formy ochrony przyrody, z których za najważniejsze należy uznać: siedem rezerwatów przyrody, sieć obszarów Natura 2000, zespół parków krajobrazowych i obszar chronionego krajobrazu, wiele pomników przyrody i użytków ekologicznych. 

 Należy pamiętać, że leśnicy, oprócz realizacji rozległych funkcji społecznych lasów, są źródłem powstawania dochodów finansowych i podatków
w wyniku pozyskiwania jednego
z najbardziej uniwersalnych, odnawialnych surowców – drewna oraz innych produktów, usług i pożytków niedrzewnych. 

Obszary leśne Nadleśnictwa Toruń
z urozmaiconą rzeźbą terenu, kryjące ślady historii sprzed tysiącleci oraz osobliwości przyrodnicze, położone w sąsiedztwie dużych miast są ciekawą ofertą aktywnego wypoczynku dla ich mieszkańców.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Toruń znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Torunia, które miało największy wpływ na kształtowanie się krajobrazu kulturowego na jego terenie.

 

Ratusz Staromiejski (fot. R.Wiesiołek)


Zespół staromiejski Torunia znalazł się w 1997 roku na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO ze względu na unikalne w skali światowej zabytki takie jak: Ratusz Staromiejski, katedry: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, gotyckie kościoły, zamek krzyżacki, spichlerze i zespół murów obronnych. Fot.20,20.1.

Oprócz Starego Miasta na uwagę zasługują fragmenty Bydgoskiego Przedmieścia z parkiem miejskim oraz zlokalizowane na terenie miasta forty.
 

 

W zasięgu nadleśnictwa znajdują się także liczne zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytkowe obiekty sakralne.

Do ciekawszych należą: zespół pałacowy z połowy XVIII w. w Ostromecku czy zespół zamkowy z XIII/XV w. zlokalizowany w Zamku Bierzgłowskim. Fot.21.

 

Podczas II wojny światowej na obszarze nadleśnictwa miały miejsce walki oraz męczeństwo narodu polskiego co zostało udokumentowane przez rozsiane po lesie miejsca pamięci i cmentarze wojenne.

Najistotniejsze z nich to w obrębie Olek :
- Barbarka- miejsce straceń i spoczynku Polaków w czasie II wojny światowej,

 Cmentarz Ofiar Hitleryzmu (oddz. 100f) Fot.22, 22.1.
- pomnik ofiar hitlerowskich oddz. 44w. Fot.23.
- pomnik rozstrzelanych przez hitlerowców 5 osób z Papowa Toruńskiego, Łubianki,

  Brąchnowa w 1939 r. (oddz. 91c). Fot.24.
- miejsce pamięci ofiar pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w 1939r.

  (oddz. 147k)
w obrębie Ostromecko:
- miejsce martyrologii (oddz. 283f)
- miejsce pamięci ofiar pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w 1939r.

  (oddz.30d;66h)
- miejsce upamiętniające martyrologię kolejarzy w czasie II wojny światowej

  (oddz.100a)
- miejsce pomordowanych w czasie II wojny światowej (oddz. 75f)


Miejsce stracen na Barbarce (fot. R. Wiesiołek)

 

Na terenie nadleśnictwa znajduje się również krzyż upamiętniający uprowadzenie Księdza Jerzego Popiełuszki (oddz. 229p). Fot.25.

Na szczególną uwagę, jako miejsce straceń mieszkańców Torunia, zasługuje Barbarka, leżąca wśród lasów zarządzanych przez nadleśnictwo.

Od 2003 r. stanowi w części własność Gminy Miasta Toruń. Jest to stare osiedle leśne, porośnięte lasem sosnowym z krzewami i drzewami parkowymi, ciekawostką jest m.in. stanowisko ostnicy Jana.

 

Barbarka to bardzo popularne wśród mieszkańców Torunia miejsce rekreacji i wypoczynku.
Na Barbarkę można udać się na pieszą wycieczkę zielonym szlakiem turystycznym biegnącym na trasie ul. Staszica - Las Piwnicki - Piwnice - Zamek Bierzgłowski - Olek - Barbarka - Fort VII im. Kościuszki - Dworzec Północny PKP.

 

 

Najciekawszym fragmentem trasy jest jej część prowadząca przez las i zaczynająca się w Forcie VII im. Tadeusza Kościuszki. Jest on jednym z największych w Twierdzy Toruń, a w okresie II wojny światowej był miejscem męczeństwa ponad 1500 mieszkańców miasta i okolic. Po obejrzeniu fortu idąc dalej dochodzimy do znajdującego się po lewej pomnika z napisem Steine Rühmeni i kierujemy się za znakami zielonego szlaku turystycznego

Po drodze mijamy zabudowania leśniczówki Wrzosy oraz ścieżkę dydaktyczną. Wzdłuż drogi płynie struga, tzw. Czerwona Woda, wpadająca do stawu na Barbarce, gdzie zlokalizowany jest punkt czerpania wody do celów gaszenia pożarów.

Na terenie osady leśnej znajduje się m.in.: kaplica św. Barbary wraz z niewielkim cmentarzem, sztuczne groty kamienne z początku XX wieku, boisko oraz miejsce na piknik i ognisko. Kawałek dalej  poruszając się szlakiem dojdziemy do cmentarza ofiar hitleryzmu. Z Barbarki wracamy do leśniczówki Wrzosy i skręcamy w lewo, mijamy kapliczkę z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gdzie skręcamy w prawo i dochodzimy do przystanku autobusowego.

 

Szlaki turystyczne przebiegające przez Nadleśnictwo Toruń:
piesze:
- szlak zielony Martyrologii Narodu Polskiego, 38 km 
trasa: ul. Staszica - Grudziądzka - rezerwat Las Piwnicki - Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach - Zamek Bierzgłowski - Olek - Barbarka - Fort Kościuszki - Polna - Dworzec PKP Toruń-Północ
http://www.pttk.torun.pl/TO-2202z.html

rowerowe:
- szlak niebieski ,82 km
trasa: Toruń - Piwnice - Olek - Wąbrzeźno - Radzyń Chełmiński - Grudziądz
- szlak niebieski, 57 km
trasa: Toruń - Przysiek - Czarne Błoto - Zarośle Cienkie - Rzęczkowo - Skłudzewo - Bolumin - Wałdowo - Ostromecko - Bydgoszcz
- szlak czerwony, 60 km 
trasa: Toruń - Zamek Bierzgłowski - Unisław - Chełmno

 

Parkingi na obszarze nadleśnictwa:
obręb Olek:
- oddział 100g przy cmentarzu ofiar hitleryzmu na Barbarce,
- oddział 121c osada leśna na Barbarce,
- oddział 165c Leśnictwo Łysomice, przy trasie nr1,wyjazd z Torunia w kierunku

  Gdańska
- oddział 57h przy drodze do Łubianki obok rezerwatu „Las Piwnicki"
  obręb Ostromecko:
- oddział 226c Leśnictwo Strzyżawa przy drodze nr 80 Toruń – Bydgoszcz

 

Na terenie szkoły leśnej na Barbarce znajdują się miejsca na ognisko.
 

www.turystyka.torun.pl
www.pttk.torun.pl
www.torun.pl

 


(RW)


 Wieża katedry św. Janów (fot. Ryszard Wiesiołek)Zamek Bierzgłowski (fot. Ryszard Wiesiołek)