Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę torfu wysokiego do Szkółki Zespolonej w Janowie.

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę torfu wysokiego do Szkółki Zespolonej w Janowie.

 

Przedmiot zamówienia:

- torf wysoki o objętości 1 100 mp,

- rozdrobniony o frakcji 0-40 mm,

- kwasowość pH 3 – 4,

- pakowany w big-bagach lub big balach o oznaczonej objętości i masie,

Termin realizacji zamówienia:

15.10.2015 r.

Miejsce i sposób uzyskania informacji:

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w biurze Nadleśnictwa Toruń.

Ryszard Kukliński tel. 056/ 623 30 31, e-mail: ryszard.kuklinski@torun.lasy.gov.pl

Kryteria wyboru ofert: 

cena – 100%

Szczegółowe wymogi dotyczące usługi stanowiącej przedmiot zamówienia:

- transport i rozładunek torfu zapewnia Wykonawca

-wykonawca okaże kopie protokołu badań laboratoryjnych zawierającego wyniki pomiarów jednostki pH oraz dane o uzyskanej gęstości objętościowej torfu.

Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załączniki nr 1,

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „Dostawa torfu wysokiego do Szkółki Zespolonej w Janowie"

Nie otwierać przed dniem 14.09.2015 r, do godz. 9:30

Oferta winna zawierać:

Nazwę firmy i adres składającego ofertę,

Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2015 roku, do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Polna 34/38 Toruń, pokój nr 204 (I piętro).

 

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 34/38 Toruń, pokój nr 303 (II piętro).