Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg pisemny nieograniczony

Mała Retencja Nizinna

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Toruń

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

Budowę zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olek

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów  retencji wodnej w postaci zbiorników retencyjnych, rowów, zastawek wodnych i przepustu drogowego na terenie Leśnictwa Olek, oraz progu piętrzącego na gruncie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nr POIS 03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt jest realizowany na terenie 178 nadleśnictw w ramach ok. 400 gmin i obejmuje budowę ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3 wody. Beneficjentem środków w ramach projektu jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie. Ze względów organizacyjnych każde z nadleśnictw prowadzi w ramach projektu odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (zamówienie udzielane w częściach), przy czym wartością każdej z części zamówienia, jest łączna wartość wszystkich części zamówienia (wartość całego projektu). W związku z tym, że szacunkowa wartość całego projektu przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy Pzp, tzn. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia.


 

  

 

więcej szczegółów na: Zamówienia Publiczne w Nadleśnictwie Toruń