Wydawca treści Wydawca treści

ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ma na celu zabezpieczenie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej.


 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie w sprawie określenia listy gatunków roślin i zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochrona gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.


 

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów oraz ostoi, miejsc rozrodu i przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalone strefy ochrony.
 

W ochronie gatunkowej stosuje się ochronę całkowitą, którą obejmuje się gatunki rzadkie, zasługujące na ochronę ze względów naukowych i dydaktycznych oraz ochronę częściową, którą obejmuje się np. rośliny lecznicze.

Istotą ochrony jest zakaz niszczenia, nabywania i przenoszenia roślin oraz zabijania, łapania i niepokojenia zwierząt.

 

W sytuacji  postępującej degradacji środowiska  coraz więcej gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wymarciem. Aby ochrona gatunkowa mogła być realizowana w pełni, wymaga zrozumienia i właściwego postępowania społeczeństwa. Dlatego należy poświecić wiele czasu na działalność edukacyjną, aby spopularyzować zasady i cele tej ochrony oraz przybliżyć ludziom podstawy świadomości ekologicznej.

 

Pomimo położenia w pobliżu aglomeracji miejskiej na terenie Nadleśnictwa Toruń występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

 

Zwierzęta

Zdecydowana większość gatunków związana jest z zachodnia częścią terytorium nadleśnictwa i Doliną Wisły, a najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt są ptaki.
 

Do osobliwości należy znajdujący się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt orzeł bielik,
gniazduje tutaj również kania ruda i kania czarna.

Z innych ptaków drapieżnych stałymi mieszkańcami tutejszych lasów są: błotniak stawowy, trzmielojad, jastrząb, krogulec, myszołów zwyczajny, a także pustułka i kobuz.

Przy znajdujących się na terenie nadleśnictwa zbiornikach wodnych mają swoje miejsca lęgowe między innymi: cyranka, łabędź niemy, nurogęś jak również dwa gatunki perkozów: perkoz dwuczuby i perkozek.

Dość licznie występują sikory: bogatka, modra, czubatka. Na obszarze tym gniazduje również raniuszek i remiz, a z kraskowych zimorodek i dudek oraz wiele innych chronionych gatunków ptaków.
Ochrona strefową objęte są, gniazdujące w obrębie Ostromecko bocian czarny i orzeł bielik. 

 

Z gromady gadów występują jaszczurki: zwinka i żyworodna, zaskroniec, żmija zygzakowata oraz beznoga jaszczurka padalec. 

 

Bytują tutaj również chronione gatunki ssaków z rodziny łasicowatych takie jak: wydra, gronostaj i łasica.

W ostatnich latach zauważa się również coraz więcej śladów obecności bobra, w starorzeczach Wisły oraz na ciekach i zbiornikach leśnych.   

Licznie reprezentowana jest rodzina chronionych owadożernych i nietoperzy.


 

Rośliny

W granicach administracyjnych nadleśnictwa zaobserwowano stanowiska roślin chronionych objętych ochrona całkowita i częściową, także tych znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin:

 

- sasanka otwarta - Rezerwat „Zbocza Płutowskie"


- jarząb szwedzki - rezerwat „Płutowo"|

 

- cis pospolity - Leśnictwo Raciniewo

 

- ostnica Jana - Rezerwat „Zbocza Płutowskie"

 

- brzoza karłowata - Rezerwat „Linje", jedyne w tej części kraju

- porybin jeziorny - Leśnictwo Raciniewo

/R.Wiesiołek/